SQL SERVER 2008

تجارب من در رابطه با SQL SERVER

جبر مجموعه های گروه بندی (Grouping Sets Algebra)
ساعت ٥:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۸/۱٧  کلمات کلیدی: grouping sets algebra ، cube ، rollup ، t-sql

شما محدود نشده اید که تنها از یک زیرعبارت در عبارت GROUP BY استفاده کنید. شما میتوانید چندین زیرعبارت را با استفاده از کاما مشخص کنید. کاما به عنوان اپراتور حاصلضرب استفاده میشود، بدین معنی که شما حاصلضرب دکارتی مجموعه ها را خواهید داشت. به عنوان مثال، کد زیر جایگزین حاصلضرب دکارتی بین دو مجموعه از زیرعبارات میشود:


GROUPING SETS ( (a, b), (c, d) ), GROUPING SETS ( (w, x), (y, z) )


این کد به صورت منطقی معادل است با :


GROUPING SETS ( (a, b, w, x), (a, b, y, z), (c, d, w, x), (c, d, y, z) )


شما میتوانید همچنین از زیرعبارات CUBE و ROLLUP به عنوان قسمتی از ضرب دکارتی استفاده نمایید.