SQL SERVER 2008

تجارب من در رابطه با SQL SERVER

بهبود های SQL و CLR
ساعت ۳:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٥  کلمات کلیدی: sql server 2008 ، clr ، tvf ، uda

پشتیبانی CLR (Common Language Runtime) در SQL SERVER 2008 در روشهای مختلف بهبود یافته است. بهبودهای UDT ها که در قبل توضیح داده شد. این بخش بهبودهای UDA ها (user defined aggregates) و TVF ها (table valued function) را بیان میکند.

بهبود در UDA

پشتیبانی از UDT های بزرگ در مطالب قبلی بیان شد. به همین نحو SQL Server 2008 از UDA های بزرگ نیز پشتیبانی میکند. اندازه ماکزیمم در این نسخه از 8000 بایت تجاوز کرده و میتواند تا 2 گیگابایت افزایش یابد. برای اجازه دادن به یک UDA برای تجاوز از 8000 بایت، ویژگی MaxByteSize را برابر 1- قرار دهید. در غیر این صورت شما باید یک مقدار کهکمتر یا مساوی 8000 است را معین کنید، که در این مورد دیگر سایز UDA شما نباید از مقدار مشخص شده تجاوز کند.

UDA ها در راه دیگری نیز به همین خوبی بهبود یافته اند.آنها هم اکنون از چندین ورودی پشتیبانی میکنند.یک مثال از UDA ای که میتواند از هر دو بهبود بهره ببرد موارد مربوط به الحاق رشته هاست. UDA میتواند دو پارامتر ورودی قبول کند: ستون رشته را برای الحاق و کاراکتری را که به عنوان separator استفاده میشود نگهداری میکند. UDA میتواند خروجی را با حجم یش از 8000 را برگرداند.

 

ادامه دارد ....