انواع داده ای Date و Time

یکی از مواردی که خیلی از طرف توسعه دهندگان مورد نیاز بود این بود که نوع DateTime در نسخه های قبل به صورت دو نوع مجزا در نسخه جدید آورده شودکه اینگونه هم شد. در نسخه جدید 4 نوع جدید برای این کار در نظر گرفته شده است که عبارتند از Date ،  Time، DateTime2 و DATETIMEOFFSET
در جدول زیر مشخصات این انواع جدید آورده شده است:

 

نوع داده

ذخیره سازی (bytes)

دامنه تاریخ

دقت

فرمت پیشنهادی تارخ و مثال

DATE

3

January 1, 0001, through December 31, 9999 (Gregorian calendar)

1 day

'YYYY-MM-DD'
'2009-02-12'

TIME

3 to 5

 

100 nanoseconds

'hh:mm:ss.nnnnnnn'
'12:30:15.1234567'

DATETIME2

6 to 8

January 1, 0001, through December 31, 9999

100 nanoseconds

'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnnn'
'2009-02-12 12:30:15.1234567'

DATETIMEOFFSET

8 to 10

January 1, 0001, through December 31, 9999

100 nanoseconds

'YYYY-MM-DD hh:mm:ss.nnnnnnn [+|-]hh:mm'
'2009-02-12 12:30:15.1234567 +02:00'

 

/ 0 نظر / 224 بازدید