توابع جدید و ارتقا یافته

با توجه به انواع جدید تاریخ و زمان توابع جدیدی تعریف شده است به شرح زیر : SYSDATETIME ، SYSUTCDATETIME ،SYSDATETIMEOFFSET، SWITCHOFFSETوTODATETIMEOFFSET این توابع تاریخ کنونی را در فرمتهای مختلف به عنوان خروجی میدهد. برای گرفتن زمان و یا تاریخ کنونی میتوانید از توابع زیر استفاده کنید :


SELECT
  CAST(SYSDATETIME() AS DATE) AS [current_date],
  CAST(SYSDATETIME() AS TIME) AS [current_time];


با استفاده از کد زیر میتوانید time zone مربوط را عوض کنید مثلا مثال زیر time zone  را به GMT +05:00 خواهد برد :


SELECT SWITCHOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '-05:00');

یک سری از توابع به طوری تغییر یافته اند که میتوان ازآنها روی انواع مربوط به زمان و تاریخ استفاده کرد.


Type conversion functions (CAST and CONVERT)
Set and aggregate functions (such as MAX, MIN)
Metadata functions (such as TYPEPROPERTY, COLUMNPROPERTY)
System functions (such as DATALENGTH, IS_DATE)

/ 0 نظر / 110 بازدید