عبارت MERGE

این عبارت جدید یک عبارت استاندارد است که سه عمل INSERT و UPDATE و DELETE را ترکیب کرده و بر اساس یک منطق شرطی یک عملیات تجزیه ناپذیر را انجام میدهد. استفاده از این عملیات تجزیه ناپذیر بهینه تر از استفاده همزمان از سه عملیات بالا به صورت مجزاست.
عبارت به دو جدول اشاره میکند: یک جدول هدف که در عبارت MERGE INTO مشخص میشود و جدول دیگر که جدول منبع است و در عبارت USING استفاده میشود. جدول هدف، هدفیست برای تغییرات و اصلاحات، و جدول منبع میتواند برای اصلاح هدف مورد استفاده قرار بگیرد.
سیمنتیک عبارت merge شبیه یک outer join است. شما با استفاده عبارت ON مشخص میکنید که کدام سطر از جدول هدف با کدام جدول منبع مطابقت دارد و کدام مطابقت ندارد. شما یک عبارت برای هر مورد دارید که تعیین میکند کدام عملیات انجام شود :


WHEN MATCHED THEN
 WHEN NOT MATCHED [BY TARGET] THEN
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN


دقت کنید که شما احتیاج ندارید که هر سه عبارت را مشخص کنید، بلکه فقط یک مورد نیاز است.
به همان اندازه که دیگر عبارات تغییر، عبارت MERGE نیز عبارت OUTPUT را حمایت میکند،‌که به شما این امکان را میدهد که مقادیری را از سطرهای تغییر یافته باز گرداند. به عنوان قسمتی از عبارت OUTPUT شما میتوانید متد $action را فراخوانی کنید تا عملیاتی که باعث تغییر سطر شده را مشخص کنید.( 'INSERT', 'UPDATE', 'DELETE')
به عنوان مثال کد زیر طریقه استفاده از عبارت MERGE را مشخص میکند. این کد دو جدول Customers و CustomersStage را در tempdb ساخته و آنها را با داده هایی پر میکند:


USE tempdb;
IF OBJECT_ID('dbo.Customers', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Customers;
CREATE TABLE dbo.Customers
(
  custid      INT         NOT NULL,
  companyname VARCHAR(25) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(20) NOT NULL,
  address     VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_Customers PRIMARY KEY(custid)
);
INSERT INTO dbo.Customers(custid, companyname, phone, address)
  VALUES
  (1, 'cust 1', '(111) 111-1111', 'address 1'),
  (2, 'cust 2', '(222) 222-2222', 'address 2'),
  (3, 'cust 3', '(333) 333-3333', 'address 3'),
  (4, 'cust 4', '(444) 444-4444', 'address 4'),
  (5, 'cust 5', '(555) 555-5555', 'address 5');
 
IF OBJECT_ID('dbo.CustomersStage', 'U') IS NOT NULL
  DROP TABLE dbo.CustomersStage;
CREATE TABLE dbo.CustomersStage
(
  custid      INT         NOT NULL,
  companyname VARCHAR(25) NOT NULL,
  phone       VARCHAR(20) NOT NULL,
  address     VARCHAR(50) NOT NULL,
  CONSTRAINT PK_CustomersStage PRIMARY KEY(custid)
);
INSERT INTO dbo.CustomersStage(custid, companyname, phone, address)
  VALUES
  (2, 'AAAAA', '(222) 222-2222', 'address 2'),
  (3, 'cust 3', '(333) 333-3333', 'address 3'),
  (5, 'BBBBB', 'CCCCC', 'DDDDD'),
  (6, 'cust 6 (new)', '(666) 666-6666', 'address 6'),
  (7, 'cust 7 (new)', '(777) 777-7777', 'address 7');


عبارت MERGE زیر از جدول Customers به عنوان هدف برای تغییرات و از CustomerState به عنوان منبع استفاده میکند. شرط MERGE مشخصه custid  را در دو جدول بر هم منطبق میکند. وقتی یک تطابق در هدف یافت شد مشخصه های هدف Customer با مشخصه های منبع Customer، overwrite میشود. وقتی یک تطابق در هدف یافت نشود، یک سطر جدید در جدول هدف با استفاده از مشخصه جدول منبع insert میشود. وقتیکه یک تطابق در در جدول منبع یافت نشود، سطر customer هدف delete میشود.


MERGE INTO dbo.Customers AS TGT
USING dbo.CustomersStage AS SRC
  ON TGT.custid = SRC.custid
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET
    TGT.companyname = SRC.companyname,
    TGT.phone = SRC.phone,
    TGT.address = SRC.address
WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT (custid, companyname, phone, address)
  VALUES (SRC.custid, SRC.companyname, SRC.phone, SRC.address)
WHEN NOT MATCHED BY SOURCE THEN
  DELETE
OUTPUT
  $action, deleted.custid AS del_custid, inserted.custid AS ins_custid;


این عبارت سطرهای 2 و 3 و 5 را update کرده، سطرهای 6 و 7 را insert و سطرهای 1 و 4 را delete میکند.

/ 1 نظر / 66 بازدید
محبوبه

سلام یه سوال دارم ممکنه دستورات sqlروبه همراه پارامتراش واسه من بگين؟؟؟ ممنون ميشم تا 4شنبه مرسي از مطالبت موفق باشي[گل]