وابستگی های اشیا در SQL Server 2008

SQL Server 2008 چندین آبجکت ارائه داده که اکتشاف وابستگیهای آبجکتها را به صورت قابل اطمینانی فراهم میکند، و جایگزین view قدیمی وغیرقابل اطمینان sys.sql_dependencies وهمچنین stored procedure قدیمی sp_depends شده است. آبجکتهای جدید اطلاعاتی درباره وابستگیها فراهم کرده که در یک کد ثابت ظاهر میشود، آنها شامل هر دوی آبجکتهای schema-bound  و non-schema-bound و نیز cross-database و حتی وابستگیهای cross-server میشوند. آبجکتهای جدید وابستگیهایی را که در کد SQL یا کد CLR به وجود بیایند را پوشش نمیدهند.
برای اینکه ببینید چگونه اطلاعات مربوط به وابستگیها را جستجو کنید، ابتدا کد زیر را اجرا کنید تا چند آبجکت در پایگاه داده tempdb برای تست ساخته شود :


USE tempdb;
IF OBJECT_ID('dbo.Proc1', 'P') IS NOT NULL DROP PROC dbo.Proc1;
IF OBJECT_ID('dbo.V1', 'V') IS NOT NULL DROP VIEW dbo.V1;
IF OBJECT_ID('dbo.V2', 'V') IS NOT NULL DROP VIEW dbo.V2;
IF OBJECT_ID('dbo.T1', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.T1;
IF OBJECT_ID('dbo.T2', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.T2;
GO
 
CREATE PROC dbo.Proc1
AS
SELECT * FROM dbo.T1;
EXEC('SELECT * FROM dbo.T2');
GO
CREATE TABLE dbo.T1(col1 INT);
CREATE TABLE dbo.T2(col2 INT);
GO
CREATE VIEW dbo.V1
AS
SELECT col1 FROM dbo.T1;
GO
CREATE VIEW dbo.V2
AS
SELECT col1 FROM dbo.T1;
GO


SQL Server 2008 سه آبجکت جدید را معرفی کرده که اطلاعاتی درباره وابستگی آبجکت به ما میدهد : catalog view با نام sys.sql_expression_dependencies ، و توابع مدیریت پویا (DMF) با نامهای sys.dm_sql_referenced_entities و sys.dm_sql_referencing_entities .
View اول وابستگیهای آبجکت را توسط نام فراهم میکند. این جایگزین view قدیمیتر با نام sys.sql_dependencies شده است. Query زیر در مقابل sys.sql_expression_dependencies تمام وابستگیها در پایگاه داده کنونی را نشان میدهد:


SELECT
  OBJECT_SCHEMA_NAME(referencing_id) AS srcschema,
  OBJECT_NAME(referencing_id) AS srcname,
  referencing_minor_id AS srcminorid,
  referenced_schema_name AS tgtschema,
  referenced_entity_name AS tgtname,
  referenced_minor_id AS tgtminorid
FROM sys.sql_expression_dependencies;


Query بالا خروجی زیر را تولید میکند :


srcschema srcname srcminorid tgtschema tgtname tgtminorid
--------- ------- ---------- --------- ------- ----------
dbo       Proc1   0          dbo       T1      0
dbo       V1      0          dbo       T1      0
dbo       V2      0          dbo       T1      0

توجه کنید که query تمام وابستگیها در کد ثابت  را شناسایی میکند نه وابستگیها در کد پویا را (ارتباط از dbo.T2 به dbo.Proc1).
DMF با نام sys.dm_sql_referenced_entities تمام entity هایی که entity ورودی به آن مراجعه میکند را مهیا میکند – به عبارت دیگر، تمام entity هایی که entity ورودی به آن وابسته است. به عنوان مثال، کد زیر تمام entity هایی که dbo.Proc1 به آن وابسته است را برمیگرداند :


SELECT
  referenced_schema_name AS objschema,
  referenced_entity_name AS objname,
  referenced_minor_name  AS minorname,
  referenced_class_desc  AS class
FROM sys.dm_sql_referenced_entities('dbo.Proc1', 'OBJECT');


این کد خروجی زیر را برمیگرداند :


objschema objname   minorname class
--------- --------- --------- ----------------
dbo       T1        NULL      OBJECT_OR_COLUMN
dbo       T1        col1      OBJECT_OR_COLUMN


خروجی نشان میدهد که dbo.Proc1 به جدول dbo.T1 و ستون dbo.T1.col1 وابسته است. مجددا بیان میکنم که وابستگیهایی که در کد پویا نشان داده میشود، شناسایی نمیشود.
DMF با نام sys.dm_sql_referencing_entities تمام entity هایی که به entity ورودی ارجاع داده اند را فراهم میکند – به عبارت دیگر، تمام entity هایی که به entity ورودی وابسته هستند. برای مثال،کد زیر تمام entity هایی را که dbo.T1 وابسته هستند را بر میگرداند:


SELECT
  referencing_schema_name AS objschema,
  referencing_entity_name AS objname,
  referencing_class_desc  AS class
FROM sys.dm_sql_referencing_entities('dbo.T1', 'OBJECT');

این کد خروجی زیر را بازمیگرداند :


objschema objname   class
--------- --------- ----------------
dbo       Proc1     OBJECT_OR_COLUMN
dbo       V1        OBJECT_OR_COLUMN
dbo       V2        OBJECT_OR_COLUMN


خروجی نشان میدهد که dbo.Proc1 و dbo.V1 و dbo.V2 به dbo.T1 وابسته اند.

/ 2 نظر / 46 بازدید
شرکت پارتیا

شرکتpartia خواستار ارایه تبلیغ خود در سایت انجمن شما می باشد . لطفآ جهت همکاری بیشتربا شماره تماس 22588393l esmailnejad @fa partiatech.com: Email مکاتبه نمایید.

شرکت پارتیا

شرکتpartia خواستار ارایه تبلیغ خود در سایت انجمن شما میبا شد . لطفآ جهت همکاری بیشتربا شماره تماس 22588393l esmailnejad @fa partiatech.com: Email مکاتبه نمایید.